Rezerwuj
Róża wiatrów
Regulamin

REGULAMIN POBYTU PENSJONATU

„RÓŻA WIATRÓW”

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godziny 10.00 dnia następnego.
 2. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem, najpóźniej jednak w dniu następnym do godziny 12.00.
 3. Skracając pobyt nie zwracamy należności.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
  – będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  – u których stwierdzono posiadanie alkoholu, broni, gazu, narzędzi ostrych, środków odurzających oraz jakichkolwiek innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie,
  – które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny bądź  zakłócające spokojne korzystanie z wypoczynku przez innych klientów.
 5. Klienci pensjonatu korzystający z usług zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się do poleceń pracowników pensjonatu.
 6. W pensjonacie obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 6.00. Każdy z Państwa otrzymuje wraz z kluczem do pokoju również klucz do drzwi wejściowych, prosimy o zamykanie ich za sobą podczas trwania ciszy nocnej.
 7. Właściciel ani pracownicy pensjonatu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów pensjonatu zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.
 8. Osoby nie zameldowane w pensjonacie mogą przebywać w pokoju w godzinach 9.00–21.00.
 9. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy) pensjonatu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.
 10. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 11. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości 30% ogólnej kwoty zamówienia.
 12. Zadatek przepada w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej, jeśli odwołanie nastąpiło na 7 i mniej dni przed realizacją.
 13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 14. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia pensjonatu bez zwrotów kosztów.
 15. Regulamin pensjonatu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach meldunkowych oraz na każde życzenie klienta w siedzibie pensjonatu.